Bài 2 trang 57 sgk Toán 5


Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét:

Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét:

10,4dm;      12,6m;       0,856m;          5,75dm.

Hướng dẫn giải:

10,4dm = 104cm.          12,6m = 1260cm;

0,856m = 85,6cm           5,75dm = 57,5cm