Bài 2 trang 54 Tiết 21 sgk Toán 5


Tìm x: a) x + 4,32 = 8,67; b) 6,85 + x = 10,29;

Bài 2. Tìm x:

a) x + 4,32 = 8,67;

b) 6,85 + x = 10,29;

c) x - 3,64 = 5,86;

d) 7,9 - x = 2,5.

Hướng dẫn giải:

a) x + 4,32 = 8,67

x = 8,67 - 4,32 

x = 4,35

b) 6,85 + x = 10,29

x = 10,29 - 6,85 

x = 3,44

c) x - 3,64 = 5,86

x = 5,86 + 3,64

x = 9,5

d) 7,9 - x = 2,5

x = 7,9 - 2,5

x = 5,4

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay