Bài 2 trang 46- Tiết 11 sgk Toán 5


Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là ki-lô-gam:

2kg 50g;     45kg 23g;  10kg 3g;        500g.

b) Có đơn vị đo là tạ:

2 tạ 50kg;       3 tạ 3kg;   34 kg;   450kg

Hướng dẫn giải:

a) 2,05kg;      45,023kg;   10,003kg;    0,5kg.

b) 2,5 tạ;   3,03 tạ;        0,34 tạ;      4,5 tạ.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay