Bài 2 trang 164 sgk toán 5


Tính: a) 3/10 : 2/5; b) 4/7 : 3/11.

Bài 2. Tính: 

a)  :  ;

b)  : 

Bài giải:

a)  :  =  x  =  =  ;

b)   :  =  x  =   ;