Bài 2 trang 164 sgk toán 5

Bình chọn:
3.7 trên 189 phiếu

Tính: a) 3/10 : 2/5; b) 4/7 : 3/11.

Bài 2. Tính: 

a) \(\frac{3}{10}\) : \(\frac{2}{5}\) ;

b) \(\frac{4}{7}\) : \(\frac{3}{11}\)

Bài giải:

a) \(\frac{3}{10}\) : \(\frac{2}{5}\) = \(\frac{3}{10}\) x \(\frac{5}{2}\) = \(\frac{15}{20}\) = \(\frac{3}{4}\) ;

b)  \(\frac{4}{7}\) : \(\frac{3}{11}\) = \(\frac{4}{7}\) x \(\frac{11}{3}\) = \(\frac{44}{21}\)  ;

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan