Bài 2 trang 15 sgk toán 5


Bài 2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

Bài 2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

a)  ;      b)  ;       c)  ;        d)  .

Bài làm:

a)   ;             b)   ;

c)   ;             d)   .