Bài 2 trang 11 sgk toán 5


Bài 2. Tính:

Bài 2. Tính:

a)  ;   b)  ;    c)  ;    d)  .

Bài giải:

a)   ;

b)   ;

c)   ;

d)   .