Bài 2, bài 3 trang 19 sgk toán lớp 1


Bài 2: Viết (theo mẫu).Bài 3: Viết (theo mẫu):

Bài 2: Viết (theo mẫu):

                            

5 > 3                         Hình 2                                Hình 3

Bài 3: Viết (theo mẫu):

                             

4 > 3              Hình a                Hình b                  Hình c

Bài giải:

Bài 2:

Hình 2: 4 > 2

Hình 3: 3 > 1

Bài 3:

Hình a: 5  > 2

Hình b: 5 > 4

Hình c: 3 > 2.