Bài 125 trang 50 sgk toán 6 tập 1


Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:

125. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:
a) 60                      b) 84;                    c) 285;
d) 1035;               e) 400;                   g) 1000000.

Bài giải:

a) 60 = 22 . 3 . 5;                       b) 64 = 26;                     c) 285 = 3 . 5 . 19;

d) 1035 = 32 . 5 . 23;                 e) 400 = 24 . 52;              g) 1000000 = 26 . 56.