Bài 127 trang 50 sgk toán 6 tập 1


Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho

127. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào ?

a) 225;                 b) 1800;                      c) 1050;                  d) 3060.

Bài giải:

a) 225 = 32 . 52 chia hết cho 3 và 5;           

b) 1800 = 23 . 32 . 52 chia hết cho 2, 3, 5;                    

c) 1050 = 2 . 3 . 52 . 7 chia hết cho 2, 3, 5, 7;                

d) 3060 = 22 . 32 . 5 . 17 chia hết cho 2, 3, 5, 17.