Bài 1 trang 75 Tiết 43 sgk Toán 5


Viết các số thập phân sau thành tỉ số phần trăm (theo mẫu):

Viết các số thập phân sau thành tỉ số phần trăm (theo mẫu):

0,57;    0,52;    0,3;       0,234;   1,35.

Hướng dẫn giải:

0,52 = 52%;

0,3 = 30%

0,234 = 23,4%

1,35 = 135%