Bài 1 trang 64 sgk Toán 5


Đặt tính rồi tính:

Đặt tính rồi tính:

a) 5,28 : 4;

b) 95,2 : 48;

c) 0,36 : 9;

d) 75,52 : 32.

Hướng dẫn giải:

a)                              b) 

c)                            d)