Bài 1 trang 57 sgk Toán 5


Bài 1 trang 57 sách giáo khoa Toán lớp 5: Nhân nhẩm:

Nhân nhẩm:

a) 1,4 x 10                      b) 9,63 x 10                   c) 5,328 x 10

2,1 x 100                            25,08 x 100                   4,061 x 100

7,2 x 1000                           5,32 x 1000                   0,894 x 1000

Hướng dẫn giải:

a) 14             b) 96,3            c) 53,28

210                   2508                406,1

7200                  5320                894