Bài 1 trang 55 sgk Toán 5


Tính:a) 605,26 + 217,3;b) 800,56 - 284,48;c) 16,39 + 5,25- 10,3.

Tính: 

a) 605,26 + 217,3;            b) 800,56 - 284,48;                      c) 16,39 + 5,25- 10,3.

Hướng dẫn giải:

a)                   b) 

c) Cách 1: 16,39 + 5,25 - 10,3 = 21,64 - 10,3

                                          = 11,34

Cách 2: ...= 16,39 - 10,3 + 5,25 = 6,09 + 5,25

                                             = 11,34