Bài 1 trang 38 phần luyện tập sgk Toán 5


a) Chuyển các phân số thập phân sau đây thành hỗn số (theo mẫu):

a) Chuyển các phân số thập phân sau đây thành hỗn số (theo mẫu):

;       ;    ;    .

b) Chuyển các hỗ số của phần a) thành số thập phân (theo mẫu):

Mẫu:  = 16,2

Hướng dẫn giải:

a,b)  =  = 73,4

 =  = 56,08

 =  = 6,05

Bài viết liên quan