Bài 1 trang 38 phần luyện tập sgk Toán 5


a) Chuyển các phân số thập phân sau đây thành hỗn số (theo mẫu):

a) Chuyển các phân số thập phân sau đây thành hỗn số (theo mẫu):

\(\frac{162}{10}\);       \(\frac{734}{10}\);    \(\frac{5608}{100}\);    \(\frac{605}{100}\).

b) Chuyển các hỗ số của phần a) thành số thập phân (theo mẫu):

Mẫu: \(16\tfrac{2}{10}\) = 16,2

Hướng dẫn giải:

a,b) \(\frac{734}{10}\) = \(73\tfrac{4}{10}\) = 73,4

\(\frac{5608}{100}\) = \(56\tfrac{8}{100}\) = 56,08

\(\frac{605}{100}\) = \(6\tfrac{5}{100}\) = 6,05