Bài 1 trang 162 sgk toán 5


Tính: a) 4802 x 324 ;

Tính:

a) 4802 x 324 ; 

6120 x 205 ;

b)  x 2 ;

 x  ;

c) 35,4 x 6,8 ;

21,76 x 2,05 .
Bài giải:

a) 4802 x 324 = 1555848          ;

6120 x 205 = 1254600              ;

b)  x 2  =                       ;

 x   =                           ;

c) 35,4 x 6,8 = 240,72                ;

21,76 x 2,05 = 44,608                 ;

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan