Bài 1 trang 160 sgk toán 5 luyện tập


Tính tổng.

Tính:

a)  +   ;

 -  +  ;

 -  -  ;

b) 578,69 + 281,78 ;

584,72 + 406,38 - 329,47.

Bài giải:

a)   +   =  +  = 

 -  +  =  -  +  =  +  =  = .

 -  -   =  - (  + ) =   -  =  ;

b) 

 578,69 + 281,78 = 860,47.

584,72 + 406,38 - 329,47 = 1001,1 - 329,47 = 671,63.