Bài 1 trang 158 sgk toán 5

Bình chọn:
4 trên 242 phiếu

Tính: a) 889972 + 96308;

Tính:

a) 889972 + 96308;

b) \(\frac{5}{6}\) + \(\frac{7}{12}\)        ;

c) 3 + \(\frac{5}{7}\)  ;

d) 926,83 + 549,67    ;

Bài giải:

a) 889972 + 96308 = 986280       ;

b) \(\frac{5}{6}\) + \(\frac{7}{12}\)  = \(\frac{10}{12}\) + \(\frac{7}{12}\) = \(\frac{17}{12}\)     ;

c) 3 + \(\frac{5}{7}\) = \(\frac{21}{7}\) + \(\frac{5}{7}\) = \(\frac{26}{7}\) (hoặc 3 + \(\frac{5}{7}\)  = \(3\frac{5}{7}\) )     ;

 
d) 926,83 + 549,67 = 1476,5  ;

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan