Bài 1 trang 158 sgk toán 5


Tính: a) 889972 + 96308;

Tính:

a) 889972 + 96308;

b)  +         ;

c) 3 +   ;

d) 926,83 + 549,67    ;

Bài giải:

a) 889972 + 96308 = 986280       ;

b)  +   =  +  =      ;

c) 3 +  =  +  =  (hoặc 3 +   =  )     ;

 
d) 926,83 + 549,67 = 1476,5  ;