Bài 1 trang 15 sgk toán lớp 5


Bài 1. Tính: 7/9 + 9/10,..

Bài 1. Tính:

a) \( \frac{7}{9}+\frac{9}{10}\) ;            b) \( \frac{5}{6}+\frac{7}{8}\) ;             c) \( \frac{3}{5}+\frac{1}{2}+\frac{3}{10}\) .

Bài làm

a) \( \frac{7}{9}+\frac{9}{10}\) \( =\frac{70}{90}+\frac{81}{90}=\frac{151}{90}\) ;

b) \( \frac{5}{6}+\frac{7}{8}\) \( =\frac{40}{48}+\frac{42}{48}=\frac{82}{48}=\frac{41}{24}\) ;

c) \( \frac{3}{5}+\frac{1}{2}+\frac{3}{10}\) \( =\frac{6+5+3}{10}=\frac{14}{10}=\frac{7}{5}\) .