Bài 1 trang 13 sgk đại số 10

Bình chọn:
4.8 trên 30 phiếu

Hãy xác định B bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.

Bài 1.

a) Cho \(A = \left\{x ∈\mathbb N| x < 20\text{ và } x \text { chia hết cho } 3\right\}\)
Hãy liệt kê các phân tử của tập hợp \(A\).

b) Cho tập hợp \(B = \left\{2, 6, 12, 20, 30\right\}\).

Hãy xác định \(B\) bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.

c) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp các học sinh lớp em cao dưới \(1m60\).

Giải:

a) \(A = \left\{0, 3, 6, 9, 12, 15, 18\right\}\).

b) \(B = \left\{x ∈\mathbb N | x = n(n+1), n ∈\mathbb N, 1 ≤ n ≤ 5\right\}\).

c) Học sinh tự thực hiện.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan