Bài 1, 2 trang 28 sgk toán 5

Bình chọn:
4.7 trên 38 phiếu

Bài 1. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông. Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Bài 1.

a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

6m2 35dm2; 8m2 27dm2; 16m9dm2; 26dm2.

b) Viết các số sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét vuông:

4dm2 65cm2;   95cm2; 102dm8cm2.

Giải

a) 6m2 35dm= 6m2 + \( \frac{35}{100}\) m2 

  \( =6\frac{35}{100}\) m2 ;

8m2 27dm= 8m2 + \( \frac{27}{100}\) m2 

\( =8\frac{27}{100}\) m2 ;

16m9dm= 16m+ \( \frac{9}{100}\) m

\( =16\frac{9}{100}\) m

26dm= \( =\frac{26}{100}\) m2 .

b) 4dm2 65cm= 4dm2 + \( \frac{65}{100}\) dm2 

   \( =4\frac{65}{100}\) dm2 ;

95cm= \( \frac{95}{100}\) dm2 ;

102dm8cm= 102dm+ \( \frac{8}{100}\) dm

\( =102\frac{8}{100}\) dm

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

3cm5mm= ... mm

Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 35            B. 305             C. 350              D. 3500

Giải

Chọn B.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan