Bài 1, 2 trang 28 sgk toán 5


Bài 1. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông. Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Bài 1.

a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

6m2 35dm2; 8m2 27dm2; 16m9dm2; 26dm2.

b) Viết các số sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét vuông:

4dm2 65cm2;   95cm2; 102dm8cm2.

Giải

a) 6m2 35dm= 6m2 +  m2 

   m2 ;

8m2 27dm= 8m2 +  m2 

 m2 ;

16m9dm= 16m m

 m

26dm m2 .

b) 4dm2 65cm= 4dm2 +  dm2 

    dm2 ;

95cm dm2 ;

102dm8cm= 102dm dm

 dm

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

3cm5mm= ... mm

Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 35            B. 305             C. 350              D. 3500

Giải

Chọn B.