Trong hai hoa mướp dưới đây, hoa nào là hoa đực, hoa nào là hoa cái ?


Trong hai hoa mướp dưới đây, hoa nào là hoa đực, hoa nào là hoa cái ?

Trong hai hoa mướp dưới đây, hoa nào là hoa đực, hoa nào là hoa cái ?

Trả lời:

Hình 5a là hoa mướp đực

Hình 5b là hoa mướp cái