Hãy chỉ vào nhị (nhị đực) và nhụy (nhị cái) của hoa râm bụt và hoa sen


Hãy chỉ vào nhị (nhị đực) và nhụy (nhị cái) của hoa râm bụt và hoa sen

Hãy chỉ vào nhị (nhị đực) và nhụy (nhị cái) của hoa râm bụt và hoa sen

Trả lời:

Nhị (nhị đực) và nhụy (nhị cái) của hoa râm bụt và hoa sen