Chương II. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Chương III: HÌNH HỌC

2. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 10