Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3 Tiết 112 trang 117 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 tính bài 1 có 1648 gói kẹo bài 3 tìm x

Kiến thức cần nhớ

Thực hiện phép chia theo các bước sau :

Đặt tính

Tính : chia từ trái sang phải

Giải bài tập

Bài 1. Tính

Bài 2. Có 1648 gói bánh được chia đều vào 4 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói bánh ?

Giải

Số gói bánh có trong mỗi thùng là :

1648 : 4 = 412 (gói)

Bài 3. Tìm x :

X   x 2 = 1846

3 x X = 1578

Giải

  X   x 2 = 1846

  X = 1846 : 2

  X= 923

3 x X = 1578 

X = 1578 : 3

X = 526