Lý thuyết về phép cộng trong phạm vi 5 (toán lớp 1)


Lý thuyết về phép cộng trong phạm vi 5

                   

4 + 1 = 5                       1 + 4 = 5                      4 + 1 = 5 ; 1 + 4 = 5

                    

3 + 2 = 5                       2 + 3 = 5                      3 + 2 = 5 ; 2 + 3 = 5.