Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 49 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính,Bài 2: Tính,Bài 3: Số ?,Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Bài 1: Tính:

4 + 1 =                   2 + 3 =                  2 + 2 =              4 + 1 = 

3 + 2 =                   1 + 4 =                  2 + 3 =              3 + 1 =

Bài 2: Tính:

                                       

a.            b.            c.                 d.                    đ.                     e.

Bài 3: Số ?

4 + 1 = ...              5 = 4 + ...                  3 + 2 = ....                     5 = 3 + ....

1 + 4 = ...              5 = 1 + ...                  2 + 3 = ....                     5 = 2 + ....

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

a)                 b) 

Bài giải:

Bài 1:

4 + 1 = 5                  2 + 3 = 5                 2 + 2 = 4              4 + 1 = 5

3 + 2 = 5                  1 + 4 = 5                 2 + 3 = 5            3 + 1 = 4

Bài 2:

a. Kết quả bằng 5.

b. Kết quả bằng 5.

c. Kết quả bằng 4.

d. Kết quả bằng 5.

đ. Kết quả bằng 5.

e. Kết quả bằng 4.

Bài 3: 

4 + 1 = 5      5 = 4 + 1              3 + 2 = 5               5 = 3 + 2

1 + 4 = 5      5 = 1 + 4              2 + 3 = 5             5 = 2 + 3

Bài 4:

a) Phép tính là: 4 + 1 = 5

b) Phép tính là: 3 + 2 = 5

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan