Lý thuyết về Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)-toán lớp 1


35 + 24 = .....

35 + 24 = .....

5 cộng 4 bằng 9, viết 9.

3 cộng 2 bằng 5, viết 5.

35 + 20 = 

5 cộng 0 bằng 5, viết 5.

3 + 2 bằng 5, viết 5.

35 + 2 =

5 cộng 2 bằng 7, viết 7.

Hạ 3, viết 3.