Lý thuyết về giải bài toán có lời văn (tiếp theo) (toán lớp 1)


Bài toán: Nhà AN có 9 con gà.

Bài toán: Nhà AN có 9 con gà, mẹ đem bán 3 con gà. Hỏi nhà An còn lại mấy con gà ?

Tóm tắt                                                       Bài giải:

Có: 9 con gà                                         Số gà còn lại là:                

Bán : 3 con gà                                       9 - 3 = 6 (con)             

Còn lại: .....con gà ?                                          Đáp số: 6 con gà