Lý thuyết các định nghĩa


1. Định nghĩa

1. Định nghĩa 

- Vectơ là một đoạn thẳng định hướng.

- Vectơ có điểm đầu là A, điểm cuối B là vectơ AB, kí hiệu . Khi không cần chỉ rõ điểm đầu, điểm cuối vectơ còn được kí hiệu ...

- Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của vectơ gọi là giá của vectơ.

2. Vec tơ cùng phương, vectơ cùng hướng.

- Hai vec tơ cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

- Hai vectơ cùng phương thì có thể cùng hướng hoặc ngược hướng nếu chúng cùng phương.

3. Hai vectơ bằng nhau

- Độ dài của vectơ là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của nó hay nói gọn hơn, độ dài của vectơ  là độ dài đoạn thẳng AB, kí hiệu 

                                                  = AB.

Độ dài vectơ là một số không âm.

Vec tơ có độ dài bằng 1 gọi là vectơ đơn vị.

- Hai vectơ bằng nhau nếu chúng cùng hướng  và có cùng độ dài.

                   =     cùng hướng với 

                                          và        = 

- Khi cho trước một vectơ  và một vectơ 0 trong mặt phẳng, ta luôn tìm được một điểm A để có  = .

Điểm A như vậy là duy nhất.

4. Vec tơ- không

 Vectơ- không kí hiệu là  là vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau:

                                                   =  = 

Vectơ- không có độ dài bằng 0 và hướng tùy ý

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu