Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong giai đoạn 1936 - 1939 có gì khác so với giai đoạn 1930 - 1931 ?

Bình chọn:
4.4 trên 25 phiếu

Giai đoạn 1930-1931: Kẻ thù: đế quốc Pháp, phong kiến.

Giai đoạn 1930-1931:

-Kẻ thù: đế quốc Pháp, phong kiến.

-Nhiệm vụ: chống đế quốc giành độc lập dân tộc, chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.

-Hình thức: bí mật, bất hợp pháp.

-Phương thức đấu tranh: bạo động, vũ trang.

Giai đoạn 1936-1939:

-Kẻ thù: phản động Pháp cùng bè lũ tay sai.

-Nhiệm vụ: trước mắt chống phong kiến, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, tay sai, đòi tự do dân chủ.

-Hình thức: thành lập mặt trận dân chủ Đông Dương tập hợp mọi lực lượng đấu tranh chống phát xít.

-Phương pháp đấu tranh: hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan