Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong giai đoạn 1936 - 1939 có gì khác so với giai đoạn 1930 - 1931 ?


Giai đoạn 1930-1931: Kẻ thù: đế quốc Pháp, phong kiến.

Giai đoạn 1930-1931:

-Kẻ thù: đế quốc Pháp, phong kiến.

-Nhiệm vụ: chống đế quốc giành độc lập dân tộc, chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.

-Hình thức: bí mật, bất hợp pháp.

-Phương thức đấu tranh: bạo động, vũ trang.

Giai đoạn 1936-1939:

-Kẻ thù: phản động Pháp cùng bè lũ tay sai.

-Nhiệm vụ: trước mắt chống phong kiến, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, tay sai, đòi tự do dân chủ.

-Hình thức: thành lập mặt trận dân chủ Đông Dương tập hợp mọi lực lượng đấu tranh chống phát xít.

-Phương pháp đấu tranh: hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu