Câu 16 trang 72 SGK Đại số 10

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Tập nghiệm của hệ phương trình:

Bài 16. Tập nghiệm của hệ phương trình

\(\left\{ \matrix{
3x - 5y = 2 \hfill \cr
4x + 2y = 7 \hfill \cr} \right.\)  là:

(A) \(\left( {{ - 39} \over {26}},{3 \over {13}}\right)\)

(B)\(\left({{ - 17} \over {13}},{5 \over {13}}\right)\)

(C) \(\left({{39} \over {26}},{1 \over 2}\right)\)

(D)\(\left({{ - 1} \over 3},{{17} \over 6}\right)\)

Trả lời:

\(⇔\left\{ \matrix{6x - 10y = 4 \hfill \cr 20x + 10y = 35 \hfill \cr} \right.\)

\(⇔\left\{ \matrix{26x = 39 \hfill \cr 6x - 10y = 4 \hfill \cr} \right.\)

\(⇔\left\{ \matrix{x = {{29} \over {36}} \hfill \cr y = {1 \over 2} \hfill \cr} \right.\)

Chọn C.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan