Bài C7 trang 66 sgk vật lí 6


Bài C7. Đồng và thép nở vì nhiệt như nhau hay khác nhau?

Bài C7. Đồng và thép nở vì nhiệt như nhau hay khác nhau?

Hướng dẫn giải:

Đồng và thép nở vì nhiệt khác nhau