Bài C8 trang 66 sgk vật lí 6


Bài C8. Khi bị hơ nóng, băng kép luôn luôn cong về phía thanh nào? Tại sao?

Bài C8. Khi bị hơ nóng, băng kép luôn luôn cong về phía thanh nào? Tại sao?

Hướng dẫn giải:

Băng kép luôn cong về phía thanh thép. Đồng dãn nở vì nhiệt nhiều hơn thép nên thanh đồng dài hơn và nằm phí ngoài vòng cung.