BÀi C2 trang 84 sgk vật lí 6


Bài C2. Có hiện tượng gì xảy ra ngoài của cốc thí nghiệm có thể là do nước thấm ra không? Tại sao?

Bài C2. Có hiện tượng gì xảy ra ngoài của cốc thí nghiệm có thể là do nước thấm ra không? Tại sao?

Lời giải:

Có nước đọng ở mặt ngoài cốc thí ngiệm, không có nước đọng ở ngoài cốc đối chứng.