Bài C1 trang 84 sgk vật lí 6


Bài C1. Có gì khác nhau giữa nhiệt độ của nước trong cốc thí nghiệm và trong cốc đối chứng?

Bài C1. Có gì khác nhau giữa nhiệt độ của nước trong cốc thí nghiệm và trong cốc đối chứng?

Lời giải:

Nhiệt độ ở cốc thí nghiệm thấp hơn nhiệt độ ở cốc đối chứng.