Bài 80 trang 33 sgk toán 6 tập 1


Điền vào ô vuông các dấu thích hợp (=, ):

80. Điền vào ô vuông các dấu thích hợp (=, <, >):

12  1                                     13  12 – 02           (0 + 1)2  02  +12

 22 1 + 3                                23  32 – 12            (1 + 2)2  12 + 22

32  1 + 3 + 5                           33  62 – 32           (2 + 3)2  22 + 32

                                                 43  102 – 62

Bài giải:

12  1                                     13  12 – 02        (0 + 1)2  02  +12

 22 1 + 3                                23  32 – 12         (1 + 2)2  12 + 22

32  1 + 3 + 5                           33  62 – 32      (2 + 3)2  22 +  32

                                                     43  102 – 62