Bài 8 trang 27 sgk hình học lớp 10


Bài 8.Hãy phân tích vectơ

Bài 8. Cho \(\overrightarrow{a}\)= (2; -2), \(\overrightarrow{b}\) = (1; 4). Hãy phân tích vectơ \(\overrightarrow{c}\) = (5; 0) theo hai vectơ \(\overrightarrow{a}\) và \(\overrightarrow{b}\)

Hướng dẫn giải:

 Giả sử ta phân tích được \(\overrightarrow{c}\) theo \(\overrightarrow{a}\) và \(\overrightarrow{b}\) tức là có hai số m, n để 

\(\overrightarrow{c}\) = m.\(\overrightarrow{a}\) + n.\(\overrightarrow{b}\) cho ta \(\overrightarrow{c}\) = (2m+n; -2m+4n)

vì \(\overrightarrow{c}\) =(0;5) nên ta có hệ: \(\left\{\begin{matrix} 2m+n=5\\ -2m+4n=0 \end{matrix}\right.\)
Giải hệ ta được m = 2, n = 1

Vậy \(\overrightarrow{c}\) = 2\(\overrightarrow{a}\) + \(\overrightarrow{b}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu