Bài 70 trang 32 sgk toán 8 tập 1


Làm tính chia:

70. Làm tính chia:

a) (25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2;         b) (15x3y2 – 6x2y – 3x2y2) : 6x2y.

Bài giải:

a) (25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2 = (25x5 : 5x2 ) - (5x4 : 5x2 ) + (10x2 : 5x2 )

                                           = 5x3 – x2 + 2

b) (15x3y2 – 6x2y – 3x2y2) : 6x2y

= (15x3y2 : 6x2y) + (– 6x2y : 6x2y) + (– 3x2y2 : 6x2y)

= \(\frac{15}{6}\)xy - 1 - \(\frac{3}{6}\)y = \(\frac{5}{2}\)xy - \(\frac{1}{2}\)y - 1.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu