Bài 7 trang 75 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 7. Quansát hình 7 rồi điền vào bảng sau:

Bài 7. Quansát hình 7 rồi điền vào bảng sau:

Hình

Tên  góc

(cách viết thông thường)

Tên đỉnh

Tên cạnh

Tên góc

(Cách viết kí hiệu)

a

Góc yCz, góc zCy, góc C

C

Cy,Cz

 

b

………………………

……………………

…………………….

c

………………………..

...

……………………

……………………..

Giải:

Hình

Tên  góc

(cách viết thông thường)

Tên đỉnh

Tên cạnh

Tên góc

(Cách viết kí hiệu)

a

Góc yCz, góc zCy, góc C

C

Cy,Cz

  

b

Góc MTP, PTM,  T

 Góc TMP, PMT,M

 Góc TPM, MPT,P

T

 M

 P

TM,TP

 MT,MP

 PT,PM

 

c

Góc xPy,yPx,P

 Góc ySz,zSy

P

 S

Px, Py

 Sy, Sz