Bài 9 trang 75 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 9 Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

 Bài 9 Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điẻm A ngằm trong góc yOz nằm giữa hai tia..... .

Giải: 

Oy,Oz