Bài 7 trang 210 sgk hóa học 11


Đun 12,0 gam axit axetic

7. Đun 12,0 gam axit axetic với một lượng dư ancol etylic ( có axit H2SO4 đặc làm xúc tác ). Đến khi dừng thí nghiệm thu được 12,3 gam este.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.

b) Tính phần trăm khối lượng của axit đã tham gia phản ứng este hóa.

Hướng dẫn:

Phần trăm khối lượng của axit đã tham gia phản ứng : 70,0%

CH3COOH + C2H5OH <=>    CH3COOC2H5 + H2O

neste = naxit phản ứng =       = 0,14o mol;                                       

nCH3COOH =  0,200 mol

Phần trăm khối lượng của axit đã tham gia phản ứng:  . 100%  = 70%

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu