Bài 6 trang 79 sgk Hóa học lớp 11


Cho hỗn hợp silic và than có khối lượng

Cho hỗn hợp silic và than có khối lượng 20,0g tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đặc, đun nóng. Phản ứng giải phóng ra 13,44 lít khí hidro (đktc)

Xác định thành phần phần trăm khối lượng của silic trong hỗn hợp ban đầu, biết rằng phản ứng xảy ra với hiệu suất 100%.

Hướng dẫn giải:

Si    +   2NaOH    + 2H2O       →       Na2SiO3      +     2H2

1mol                                                                             2mol

0,30 mol                                                                       0,60 mol

%mSi  =  \(\frac{0,3. 28}{20}\)  . 100% = 42%

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu