Bài 6 trang 115 sgk Vật lý lớp 10


Một vật có khối lượng m = 4,0kg

Một vật có khối lượng m = 4,0kg chuyển động trên mặt sàn nằm ngang dưới tác dụng của một lực  hợp với hướng chuyển động một góc α = 30o (hình 21.6). Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là µt = 0,30. Tính độ lớn của lực để:

a)      Vật chuyển động với gia tốc bằng 1,25 m/s2;

b)      Vật chuyển động thẳng đều. Lấy g = 10 m/s2.

Hướng dẫn giải:

Lực tác dụng lên vật m được biểu diễn trên hình vẽ.

Định luật II Niu-tơn cho:  +  +  +  = m      (1)

Chọn hệ trục Oxy với chiều dương là chiều chuyển động theo phương Ox, chiếu phương trình (1) lên:

(Ox): Fcosα- fms= ma             (2)

(Oy): N + Fsinα - P = 0            (3)

mà fms= μN                             (4)

(2), (3) và (4)  => F cosα - μ(P- Fsinα ) = ma

                       => Fcosα - μP + μFsinα = ma 

                       F(cosα +μsinα) = ma +μmg

                      => F = 

a) khi a = 1,25 m/s2

       => F = 

       => F =  =  = 16,7 (N)

b) Vật chuyển động thẳng đều a = 0.

     => F =  = 11,81 (N)

                       

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan