Bài 5 trang 36 SGK hóa học 9


Trong phòng thí nghiệm có thể dùng những muối...

5. Trong phòng thí nghiệm có thể dùng những muối KClO3 hoặc KNO3 để điều chế khí oxi bằng phản ứng phân hủy.

a) Viết các phương trình hóa học đối xới mỗi chất.

b) Nếu dùng 0,1 mol mỗi chất thì thể tích khí oxi thu được có khác nhau hay không? Hãy tính thể tích khí oxi thu được.

c) Cần điều chế 1,12 lít khí oxi, hãy tính khối lượng mỗi chất cần dùng.

Các thể tích khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Lời giải.

a) Các phương trình phản ứng

2KNO3 \(\overset{t^{0}}{\rightarrow}\) 2KNO2 + O2↑         (1)

2KClO3 \(\overset{t^{0}}{\rightarrow}\) 2KCl + 3O2↑           (2)

b) Theo (1) và (2), thấy số mol hai muối tham gia phản ứng như nhau nhưng số mol oxi tạo thành khác nhau và do đó thể tích khí oxi thu được là khác nhau.

Theo (1): nO2 = \(\frac{1}{2}\)nKNO3 = \(\frac{0,1}{2}\) = 0,05 mol; VO2 = 0,05x22,4 = 1,12 lít

Theo (2): nO2 = \(\frac{3}{2}\)nKClO3 = \(\frac{0,1x3}{2}\) = 0,15 mol; VO2 = 0,15x22,4 = 3,36 lít

c) Để thu được 1,12 lít khí (0,05 mol) O2, thì:

Theo (1): nKNO3 = 2nO2 =  = 0,1 mol; mKNO3 = 0,1x101 = 10,1 g

Theo (2): nKClO3 = \(\frac{2}{3}\)nO2 = \(\frac{2}{3}\)x0,05  mol; VKClO3 = \(\frac{2}{3}\)x0,05x122,5 = 4,086 g.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu