Bài 4 trang 36 SGK hóa học 9


Dung dịch NaOH có thể dùng để phân biệt 2 muối ...

Bài 4. Dung dịch \(NaOH\) có thể dùng để phân biệt 2 muối có trong mỗi cặp chất sau được không? (nếu được thì ghi dấu (x), Nếu không thì ghi dấu (o) vào các ô vuông).

a) Dung dịch \(K_2SO_4\) và dung dịch \(F{e_2}{(S{O_4})_3}\).

b) Dung dịch \(N{a_2}S{O_4}\) và dung dịch \(CuS{O_4}\).

c) Dung dịch \(NaCl\) và dung dịch \(BaC{l_2}\).

Viết các phương trình hóa học, nếu có.

Lời giải.

Có thể nhận biết được trường hợp a và b

Các phương trình hóa học:

\(F{e_2}{(S{O_4})_3} + {\rm{ }}6NaOH{\rm{ }} \to {\rm{ }}3N{a_2}S{O_4} + {\rm{ }}2Fe{\left( {OH} \right)_3} \downarrow \)

\(CuC{l_2} + {\rm{ }}2NaOH{\rm{ }} \to {\rm{ }}2NaCl{\rm{ }} + {\rm{ }}Cu{\left( {OH} \right)_2} \downarrow \)

(Những dung dịch \({K_2}S{O_4},{\rm{ }}N{a_2}S{O_4},{\rm{ }}NaCl,{\rm{ }}BaC{l_2}\) đều không phản ứng với dung dịch \(NaOH\)).

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu