Bài 4 trang 58 sgk hóa học 8


Cho sơ đồ phản ứng sau:

4. Cho sơ đồ phản ứng sau: Na2CO3 + CaCl2  -> CaCO3  + NaCl

a) Hãy viết thành phương trình hóa học

b) Cho biết tỉ lệ số phân tử của 4 cặp chất trong phản ứng  (tùy chon)

Hướng dẫn giải:

a) Phương trình hóa học: Na2CO3 + CaCl2  -> CaCO3  + 2NaCl

b) Ta có: 1 phân tử natri cacbonat và 1 phân tử canxi clorua tạo ra 1 phân tử canxi cacbonat và 2 phân tử natri clorua.

Tỉ lệ:  Natri cacbonat : canxi clorua = 1 : 1

        Canxi cacbonat : natri clorua = 1 : 2

        Canxi clorua : natri clorua = 1 : 2

        Natri cacbonat : canxi cacbonat = 1 : 1

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu