Bài 4 trang 52 Tiết 19 sgk Toán 5


Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 28,4 m vải

Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 28,4 m vải, ngày thứ hai dệt được nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2m vải, ngày thứ ba dệt được nhiều hơn ngày thứ hai 1,5m vải. Hỏi cả ba ngày người đó dệt được bao nhiêu mét vải?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Ngày thứ nhất dệt được: 

     28,4 + 2,2 = 30,6 (m)

Ngày thứ ba dệt được:

    30,6 + 1,5 = 32,1 (m)

Cả ba ngày dệt được:

    28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 (m)

Đáp số: 91,1 m vải

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan