Bài 3 trang 54 Tiết 20 sgk Toán 5


Một thùng đựng 28,75 kg đường.

Một thùng đựng 28,75 kg đường. Người ta lấy từ thùng đó tra 10,5kg đường sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Hướng dẫn giải:

Người ta lấy ra tất cả:

10,5 + 8 = 18,5 (kg)

Trong thùng còn lại: 28,75 - 18,5 =10,25 (kg)

Đáp số: 10,25 kg đường

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay