Bài 2 trang 10 sgk Hóa học 11

Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Viết phương trình điện li của các chất sau :

Bài 2. Viết phương trình điện li của các chất sau :

a) Các axit yếu : H2S, H2CO3.      

b) Bazơ mạnh : LiOH.       

c) Các muối: K2CO3, NaCIO, NaHS.

d) Hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2.

Hướng dẫn giải:

a) H2S  \(\rightleftharpoons\)    H+ + HS- ;  

HS-    \(\rightleftharpoons\)     H+      +  S2-

H2CO3   \(\rightleftharpoons\)      H+ + HCO3- ;

HCO3-   \(\rightleftharpoons\)     H + + CO32-

b)  LiOH → Li+ + OH-

c) K2CO3  → 2K+ + CO32- ;

 NaClO  → Na+ + CIO-

NaHS → Na+ + HS-:          

HS-  \(\rightleftharpoons\)   H+  + S2-

d) Sn(OH)2   \(\rightleftharpoons\)    Sn2++ 2OH-;

H2SnO2   \(\rightleftharpoons\)    2H+ + SnO22-.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan