Bài 2 trang 10 sgk Hóa học 11


Viết phương trình điện li của các chất sau :

Bài 2. Viết phương trình điện li của các chất sau :

a) Các axit yếu : H2S, H2CO3.      

b) Bazơ mạnh : LiOH.       

c) Các muối: K2CO3, NaCIO, NaHS.

d) Hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2.

Hướng dẫn giải:

a) H2S      H+ + HS- ;  

HS-         H+      +  S2-

H2CO3         H+ + HCO3- ;

HCO3-        H + + CO32-

b)  LiOH → Li+ + OH-

c) K2CO3  → 2K+ + CO32- ;

 NaClO  → Na+ + CIO-

NaHS → Na+ + HS-:          

HS-     H+  + S2-

d) Sn(OH)2       Sn2++ 2OH-;

H2SnO2       2H+ + SnO22-.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu