Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 08:26:37

Bài 2, bài 3 trang 119 sgk toán lớp 1


Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc số đo,Bài 3: Đặt thước đúng ghi đ, sai ghi s,

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc số đo:

           

Hình 1                              Hình 2                             Hình 3

Bài 3: Đặt thước đúng ghi đ, sai ghi s:

           

a.                                b.                                      c.

Bài giải:
Bài 1:

Hình 1: 3cm, đọc là ba xăng-ti-mét.

Hình 2: 5cm , đọc là lăm xăng -ti-mét.

Hình 3: 6cm, đọc là sáu xăng-ti-mét.

Bài 2:

a. đ                                   b. s                                  c.đ