Bài 2, bài 3 trang 119 sgk toán lớp 1


Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc số đo,Bài 3: Đặt thước đúng ghi đ, sai ghi s,

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc số đo:

           

Hình 1                              Hình 2                             Hình 3

Bài 3: Đặt thước đúng ghi đ, sai ghi s:

           

a.                                b.                                      c.

Bài giải:
Bài 1:

Hình 1: 3cm, đọc là ba xăng-ti-mét.

Hình 2: 5cm , đọc là lăm xăng -ti-mét.

Hình 3: 6cm, đọc là sáu xăng-ti-mét.

Bài 2:

a. đ                                   b. s                                  c.đ

              

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan